Esta pàgina recull alguns aspectes sobre la genealogia del cognom Falcó, associats a ciutats de la província d'Alacant com Onil i Monòver, tots ells rigorosament comprovats.

En un principi quan vaig començar a recopilar dades dels arxius parroquials i registres civils, per a estudiar la procedència del meu cognom, vaig comprovar la complexitat, l'esforç i la gran quantitat de dades que suposava l'elaboració d'un arbre genealògic, per la qual cosa, vaig adaptar la recerca en l'origen del cognom.

Les dades més antigues se situen a Onil (Alacant) en 1540 aproximadament, on es troba una casa pairal de la Família Falcó amb el seu escut d'armes. Cent anys després s'assenten a Monòver durant nou generacions. Gran part dels habitants d'Onil eren cristians vells valencians i alguns van ser colons de les terres abandonades pels moriscs, després de la seua expulsió, decretada pel rei Felip III en 1609. Un clar exemple va ser Monòver, que abans de 1609 el 90% de la població era d'origen musulmà. Entre el 70 i el 90 % del mitjà Vinalopó eren moriscs. Entre 1610 i 1612 es van expedir les cartes pobles per a fer donació de lots de terres. Es van repoblar amb lentitud i només va augmentar en 1646 la població entre 35 i 45%. Sax i Villena es van repoblar amb castellans i Monòver amb cristians vells valencians, alguns dels quals procedien de la Foia de Castalla (Alacant).

En qualsevol cas esta informació és una petita aportació al moviment del cognom Falcó a la província d'Alacant i pot ser motiu d'interés per a aquelles persones que ho compartisquen.


cfalco
Façana de la casa pairal del segle XVI de la Família Falcó d'Onil, situada en
la Plaza de la Font número 4 y relleu en el cantó de la casa amb el cognom. 

efalco

halcons
Detall del marc de la finestra.


Extracte d'un text titulat "+Notícia que ha deixat escrita de pròpia mà Pere Sarrió i Corbí, tocant a la Pesta patida l'any 1648 &", proporcionat per Carlos de Aracil, que referència un succés davant de la casa dels Falcó a Onil.

... y tambe estant llois visent y sa muller tenint la quarantena en el corral pre primer annat de onil a la creu de benir els termes pasat el barranchet de Bertomeu berenguer estant els dos ferits dempues que ya avien estat allí algunes dies y en el dia l6 de abril estant mon cosi pere corbi fill de mon tio pere gironi corbi y io entre les deu y onze ores de la nit en la plaseta de la font sens tenir noticia de ninguna novetat verem entrar per al canto de la casa de juan falco una llanterna ab Ilum y al dit sr. vicari mn. tomas berenguer ab el globo y un palis acompañant lo solament blai rico pare del dotor chochin rico y el doto rgaspar francisco Berenguer quels dos a soles portaven la llanterna y el palis que era chiquet y tenia pochs bordons y mon cosi y io aginollandonos a adorar a cristo nostre señor sacramentat demanarem pera on era la funçio ens respongue que anava a donar la comonio a lloys vicent y a sa muller y prenint del bordons del palis anarem acompañat y en arribant al puesto els dits lloys vicent y sa muller saginollaren en el portal del dit corral y nosaltres ens apartarem un poch deyes la creu y el dotor gaspar Berenguer ensengue una antorcha y fent un ayre de llevant saginolla despalles al barranquet diti de pere rico y posa la llum prop que pasava el fum per entre el sr vicari y els ferits y acabat de donarlos la comonio els consola ab sa molta siencia prudencia y caritat ab un exordi molt ermos y nosaltres oferintnos en lo que poguerem ser de son consuelo ens entornarem a la yglesia y de allí a postres cases y quant ens llevaren de mati lloys visent ya fon mort que fon a 17 de abril y la bona señora sa muller vixque despues alguns añs....
Pere Sarrió i Corbí (1628-1706)

 
COGNOM FALCÓ
 
1ª Generació 
Luis Falcó
 
Probablement va nàixer a Onil. Gran part dels habitants de la dita ciutat eren cristians vells i alguns es van dispersar cap a les terres abandonades pels moriscs, després de la seua expulsió, decretada pel rei Felip III en 1609. Es va casar en 1644 amb Maciana Tecles a Monòver, i després del naixement del seu fill Juan Falcó Tecles (nascut a Monòver en 1646) va tindre una filla a Onil el 20 de març de 1650, cridava Josefa Mª Verónica Falcó Tecles. Va morir el 2 de setembre de 1672 a Monòver. Existix una partida de naixement datada al mes de gener de 1567 a Onil a nom de Lluís Falcó, fill de Lluís Falcó que probablement serien pare i avi del Luis Falcó casat a Monòver.
 
2ª Generació
Juan Falcó Tecles
 
Es cridava Gerónimo Juan, va nàixer a Monòver el 14 de juliol de 1646. Es va casar el 18 de juliol de 1669 amb Polònia Berenguer Ahuir, natural de Monòver.
 
3ª Generació 
Luis Falcó Berenguer
 
Es cridava Juan Luis, va nàixer a Monòver el 8  de juny de 1671. Es va casar el 4 de novembre de 1699 amb Josefa Poveda Escalante, natural de Monòver.  
 
4ª Generació
Bartolomé Falcó Poveda
 
Va nàixer a Monòver el 22 de juny de 1708. Es va casar el 11 de novembre de 1734 amb Rita Ximenes Gómez, natural de Monòver.
 
5ª Generació
Antonio Falcó Ximenes
 
Es cridava Antonio Luis Bartolomé, va nàixer a Monòver el 17 de gener de 1742. Es va casar el 26 de novembre de 1764 amb Rosa Sogorb Deltell, natural de Monòver.
 
6ª Generació
Antonio Falcó Sogorb
 
Es cridava Antonio Joaquín Tomás, va nàixer a Monòver el 22 de març de 1766. Es va casar el 9 de novembre de 1788 amb Antonia Vidal Gimenes natural de Monòver i filla de Patricio Vidal que donarà origen als Patricio.        
 
7ª Generació
Patricio Falcó Vidal
 
Es cridava Patricio Vicente Josef, va nàixer a Monòver el 5 d'abril de 1794. Es va casar primer el 21 de juny de 1813 amb Águeda López i en segones núpcies el 26 de març de 1817 amb María Silvestre, les dues van ser naturals de Monòver.  
    
8ª Generació
Patricio Falcó Silvestre
 
Va nàixer a Monòver el 20 d'octubre de 1819. Es va casar el 25 de juny de 1849 amb Josefa María Santa Bañón, natural de Monòver 
 
9ª Generació
Patricio Falcó Santa
 
Es cridava Patricio Fernando Andrés, va nàixer a Monòver el 1 de juny de 1855. Es va casar amb Procesa Gimeno Samper natural de Jaén.
 
10 ª Generació
Patricio Falcó Gimeno
 
Va nàixer a Jaén  el 6 de febrer de 1892. Va morir el 14 de març de 1962. Es va casar amb Luisa Rojas Gutiérrez, natural d'Úbeda (Jaén).
 
11ª Generació
Patricio Falcó Rojas
 
Va nàixer a Jaén el 11 de novembre de 1925. Es va casar amb Carmen Pérez Ruiz, natural d'Alcalá la Real (Jaén). Va morir a Elx el 26 d'octubre de 1992. Nota: Per a veure l'arbre genealògic complet, pots descarregar-lo en format pdf

pdf
 
12ª Generació
Patricio Falcó Pérez
 
Va nàixer a Elx el 13 de juliol de 1951. Mor el 24 de febrer de 2002 a Elx.
 

 
La major part d'aquestes dades han estat obtinguts de l'arxiu parroquial de Santiago, Onil (Alacant) i de l'arxiu parroquial de San Juan Bautista, Monòver (Alacant) 
 
Dades sobre el cognom Falcó a Espanya
 
Pàgina sobre un cèlebre Falcó del segle XVI

GenValencia

 
 
logo_agh


Unete al Anillo |Lista de Páginas |Página al azar |Anterior |Siguiente
Anillo de Genealogía Hispana ~ elanillo.com
 
page1_7